Головна Новини Напрямки діяльності Електронний облік Бухгалтерський облік Звіт виробничого плану Статистичніформи Форми № 1-12 Продукція Профспілки Контакти Виробнича програма Перелік відомостей, що становлять службову інформа
 
 
Примітки до фінансової звітності
Звіт про власний капітал
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про фінансові результати
БАЛАНС

 

 

+Додаток  № 4 до листа

Держлісагентства України

№ 07-12/1497-13 від 03.04.13 р.

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

17

06

30

Підприємство _Державне підприємство Рогатинське лісове господарство    

за ЄДРПОУ

22192916

         

                                                                      (найменування)

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за _1півріччя 2017 р.

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

11056

7804

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

7738

5162

Валовий:  

     прибуток 

2090

3318

2642

     збиток 

2095

 

 

Інші операційні доходи 

2120

57

231

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

 

 

Адміністративні витрати 

2130

2154

1656

Витрати на збут

2150

1017

1104

Інші операційні витрати 

2180

184

98

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

20

15

     збиток  

2195

 

 

Дохід від участі в капіталі 

2200

 

 

Інші фінансові доходи 

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати 

2250

 

 

Втрати від участі в капіталі 

2255

 

 

Інші витрати 

2270

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

20

15

збиток

2295

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

20

15

     збиток 

2355

(                    )

(                    )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

20

15

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Матеріальні затрати

2500

4459

4852

Витрати на оплату праці

2505

4039

2408

Відрахування на соціальні заходи

2510

856

539

Амортизація

2515

680

126

Інші операційні витрати

2520

328

98

Разом

2550

10362

8023

 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

  

  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

  

  

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

  

  

 

 

 

Керівник                                            І.І.Бечкало

 

Головний бухгалтер                      Б.Б.Боянівська

 

 

 

Додаток  № 4 до листа

Держлісагентства України

№ 07-12/1497-13 від 03.04.13 р.

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

14

04

01

Підприємство _Державне підприємство Рогатинське лісове господарство    

за ЄДРПОУ

22192916

         

                                                                      (найменування)

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 2016 р.

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

15716

15977

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(10481)

( 11614 )

Валовий:  

     прибуток 

2090

5235

4363

     збиток 

2095

 

 

Інші операційні доходи 

2120

440

2054

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

 

 

Адміністративні витрати 

2130

(3262)

( 2468 )

Витрати на збут

2150

(1876)

( 1784 )

Інші операційні витрати 

2180

( 491 )

( 2055 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

46

110

     збиток  

2195

 

 

Дохід від участі в капіталі 

2200

 

 

Інші фінансові доходи 

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати 

2250

 

 

Втрати від участі в капіталі 

2255

 

 

Інші витрати 

2270

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

46

110

збиток

2295

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

( 8 )

( 20 )

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

38

90

     збиток 

2355

(                    )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

38

90

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Матеріальні затрати

2500

9076

7201

Витрати на оплату праці

2505

5142

4350

Відрахування на соціальні заходи

2510

1140

1196

Амортизація

2515

260

259

Інші операційні витрати

2520

439

969

Разом

2550

16057

13975

 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

  

  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

  

  

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

  

  

 

 

 

Керівник                                            І.І.Бечкало

 

Головний бухгалтер                      Б.Б.Боянівська

 

 

 

 
 

© 2014 Рогатинське лісове господарство.