Головна Новини Напрямки діяльності Електронний облік Бухгалтерський облік Звіт виробничого плану Статистичніформи Форми № 1-12 Продукція Профспілки Контакти Виробнича програма Перелік відомостей, що становлять службову інформа
 
 
Примітки до фінансової звітності
Звіт про власний капітал
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про фінансові результати
БАЛАНС

 

 

 

Додаток  № 3 до листа

Держлісагентства України

№ 07-12/1497-13 від 03.04.13 р.

 

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

17

06

30

Підприємство __Державне підприємство Рогатинське лісове господарство_______

за ЄДРПОУ

22192916

Територія ____Україна_____________________________________________________

за КОАТУУ

2624410100

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ

          140

Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД

02.20

Середня кількість працівників1 ________103_____________________________________

Адреса, телефон  _77000__м.Рогатин вул. Галицька 20 Івано-Франківська обл. 03435 22353

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на _30 червня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

2

4

I. Необоротні активи 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

 

 

    первісна вартість 

1001

 

 

    накопичена амортизація 

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

2578

3231

    первісна вартість 

1011

4241

5551

    знос 

1012

1663

2320

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

    первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

 

 

    знос інвестиційної нерухомості

1017

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

     первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

 

 

     накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції 

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

 

 

Відстрочені податкові активи 

1045

 

 

Інші необоротні активи 

1090

 

 

Усього за розділом I 

1095

2578

3231

II. Оборотні активи 

 

 

 

Запаси 

1100

1430

557

в тому числі: Виробничі запаси

1101

463

136

                        Незавершене виробництво

1102

948

162

                        Готова продукція

1103

19

259

                        Товари

1104

 

 

Поточні біологічні активи 

1110

14

14

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1158

1165

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

 

 

з бюджетом

1135

4

7

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

349

314

Поточні фінансові інвестиції 

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

36

130

в тому числі: Готівка

1166

 

1

                       Рахунки в банках

1167

36

129

Витрати майбутніх періодів

1170

480

480

Інші оборотні активи 

1190

 

 

Усього за розділом II 

1195

3471

2667

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс 

1300

6049

5898

Пасив

Код

рядка

 

 

1

2

 

 

I. Власний капітал 

 

 

 

Зареєстрований капітал 

1400

1589

1589

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал 

1410

264

264

Резервний капітал 

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

22

27

Неоплачений капітал 

1425

 

 

Вилучений капітал 

1430

 

 

Усього за розділом I

1495

1875

1880

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

278

268

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування 

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

278

268

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків 

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги 

1615

2324

2255

розрахунками з бюджетом

1620

752

367

у тому числі з податку на прибуток

1621

8

 

розрахунками зі страхування

1625

46

179

розрахунками з оплати праці

1630

22

248

     одержаними авансами

1635

659

658

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

 

 

 Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

93

43

Усього за розділом IІІ

1695

3896

3750

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

6049

5898

 

Керівник                                               І.І.Бечкало

Головний бухгалтер                            Б.Б. Боянівська            

 

_____________________

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом

 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Додаток  № 3 до листа

Держлісагентства України

№ 07-12/1497-13 від 03.04.13 р.

 

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

16

12

31

Підприємство __Державне підприємство Рогатинське лісове господарство_______

за ЄДРПОУ

22192916

Територія ____Україна_____________________________________________________

за КОАТУУ

2624410100

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ

          140

Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД

02.20

Середня кількість працівників1 ________90_____________________________________

Адреса, телефон  _77000__м.Рогатин вул. Галицька 20 Івано-Франківська обл. 03435 22353

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на _31 грудня 2016 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

2

4

I. Необоротні активи 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

 

 

    первісна вартість 

1001

 

 

    накопичена амортизація 

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

1347

2578

    первісна вартість 

1011

2972

4241

    знос 

1012

1625

1663

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

    первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

 

 

    знос інвестиційної нерухомості

1017

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

     первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

 

 

     накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції 

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

 

 

Відстрочені податкові активи 

1045

 

 

Інші необоротні активи 

1090

 

 

Усього за розділом I 

1095

1347

2578

II. Оборотні активи 

 

 

 

Запаси 

1100

1519

1430

в тому числі: Виробничі запаси

1101

489

463

                        Незавершене виробництво

1102

940

948

                        Готова продукція

1103

90

19

                        Товари

1104

 

 

Поточні біологічні активи 

1110

41

14

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1165

1158

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

 

 

з бюджетом

1135

4

4

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

314

349

Поточні фінансові інвестиції 

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

261

36

в тому числі: Готівка

1166

1

 

                       Рахунки в банках

1167

260

36

Витрати майбутніх періодів

1170

480

480

Інші оборотні активи 

1190

 

 

Усього за розділом II 

1195

3784

3471

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс 

1300

5131

6049

Пасив

Код

рядка

 

 

1

2

 

 

I. Власний капітал 

 

 

 

Зареєстрований капітал 

1400

1589

1589

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал 

1410

264

264

Резервний капітал 

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

12

22

Неоплачений капітал 

1425

 

 

Вилучений капітал 

1430

 

 

Усього за розділом I

1495

1865

1875

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

278

278

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування 

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

278

278

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків 

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги 

1615

2048

2324

розрахунками з бюджетом

1620

731

752

у тому числі з податку на прибуток

1621

14

8

розрахунками зі страхування

1625

-

46

розрахунками з оплати праці

1630

147

22

     одержаними авансами

1635

 

659

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

62

93

Усього за розділом IІІ

1695

2988

3896

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

5131

6049

 

Керівник                                               І.І.Бечкало

Головний бухгалтер                            Б.Б. Боянівська            

 

_____________________

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом

 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 

 
 

© 2014 Рогатинське лісове господарство.